VÅRA PRODUKTER
BEGAGNAT / DEMO / UTGÅENDE (Used, demo, outgoing)
DEKORATION (konstgjorda växter m.m.)
LJUD (högtalare, slutsteg, filter)
LJUS (Laser, scanners, effekter, strobe, rök)
NOSTALGI-effekter (80-90-tal)
HYRESAVDELNINGEN (Rental)
SKUM, RÖK, SNÖ, T-shirt kanoner på hyra (uppdelad kategori)
SKYTRACKER, LASER, ELD, LED, UV på hyra (uppdelad kategori)
BILLJUD (Car sound)
AUTOTEK
DC AUDIO
JBL SELENIUM
US BLASTER
DIVERSE FABRIKAT
CASES
FLYING ProCASE
PIONEER CASES
CHRISTMAS DECORATION
FAIRYBELL
STARSHINE
DEKORATION för offentlig miljö (Decoration)
BLOMMOR
FONTÄNER
KAKTUSAR
PALMER
TRÄD
TRÄD (BLOMMANDE)
UV-AKTIVA VÄXTER
ÖVRIGT (till krogen, restaurangen, nattklubben m.m.)
KABLAR, KONTAKTER, HAKFÄSTEN, HANDTAG M.M. (Cabels, contacts,etc)
EURO CABEL
LAMPOR (Bulbs)
HALOGEN LAMPOR
PAR-36, 56, 64 LAMPOR
STROBE LAMPOR
URLADDN. LAMPOR (HMI, MSD etc)
UV-LAMPOR
LASER SYSTEM
KVANT LASERSYSTEM
LASERWORLD
MOON LAZERS
PANGOLIN Software
SWISSLAS SYSTEM
LJUD (Sound)
ACLON
AKG
ALLEN & HEATH
DB TECHNOLOGIES
DBX Professional
DENON
DRAWMER
ESO
HÖRLURAR
JBL SELENIUM
KIND
LAB
MACKIE
MIKROFONER
NUMARK
OMNITRONIC
PIONEER
RELOOP
SHURE
SKYTEC
TRAKTOR (Native Instruments)
ZOOM
LJUS (Light)
APOGEE
BLANDADE FABRIKAT
CHAMSYS
CHAUVET LIGHTING
COEF
CUE LUX (Ljusstyrning)
DASLIGHT
DUTCHMAN (Skytrackers, Wallcolors)
EUROLITE
GENI
GRIVEN
LT LIGHT
NOVALIGHT
PEARL
PR LIGHTING
PRO-LED COMPANY (PLC)
SHOWTEC
SPEGELBOLLAR (Mirror balls)
STAR DANCEFLOOR & PANELS
STUDIO DUE
SWEET LIGHT
WORK
RÖK / CO2/SKUM / BUBBEL / SNÖ/ AIR DANCERS (Smoke, CO2, foam, bubble, snow,air)
AIR DANCERS (EURO FX)
ANTARI
CHAUVET
EURO FX
EUROLITE
GENI
MAGIC FX
MBN
ROBE
SPARKULAR
SWEFOG
T-SHIRT CANNON (EURO FX)
TCM FX
UNIVERSAL EFFECTS
VÄTSKOR, Rök-, Skum-, Bubbel-, Hazevätska
STATIV / TROSS (Elevators, hoists, truss)
ACLON Towerlifts
ALU STAGE
EUROLITE
GUIL
SELVOLINE SCENES
TROSS
VMB
DVD/ STEREO/SPEAKERS/ PROJEKTIONSDUKAR/DIKTAFONER
HOLLYWOOD VIDEOSCREENS
OLYMPUS
PIONEER
VIDEOSCREENS

Sök produkt
Summa exkl.moms: 0:-

Köp & Leveransinformation 

KUNDKATEGORI: Vi levererar utrustning till återförsäljare, grossister, musikaffärer, teatrar, TV-produktioner, filmproduktioner, discjockeys, uthyrare, installatörer, kommuner, föreningar, rockband, dansband, turnéproduktioner, ja till alla professionella användare som behöver förstklassigt ljud och ljus i hela Sverige och världen. Ingen är för liten och ingen för stor.

PRISER: Priserna är noterade både exkl.moms och inklusive moms. På första sidan under "Kampanjer" är dock priserna inklusive moms. Lampor ingår inte i ljuseffekterna om inte så angivits. I strobar ingår alltid lampor. Frakt kostnader tillkommer på alla priser! OBS! De fraktkostnader som kommer fram när varukorgen kommer till Kassan i webshopen, gäller ej Cases, Spegelbollar, Högtalare och övriga beställningar över 0,2m³ storlek. I dessa fall debiteras deras verkliga fraktkostnader.

MINIMUM ORDER: Minsta beställning måste överstiga 400:- inkl.moms, exkl.frakt, för att vi ska kunna leverera varorna. På alla beställningar under 1500:- inkl.moms tillkommer 30:- ex.moms i expeditionsavgift p.g.a. administrativa skäl.

BETALNINGSVILLKOR: Alla beställningar sker mot postförskott, efterkrav eller mot faktura (gäller endast företag tills vidare), efter sedvanlig kreditprövning. OBS! Beställda varor genom webshopen kan ej annuleras! Eftersom våra varor är beställningsvaror har vi ingen ångerrätt. Ej fullgjord beställning debiteras med 680:- ex.moms/timma för våra hanteringskostnader. Är dessutom varan speciellt hemtagen för kunden debiteras varan fullt ut.


LEVERANS: Leveranser sker med DHL, Postens Företagspaket/Postpaket eller enligt överenskommelse med kunden. Gods kan även hämtas på plats efter tidsöverenskommelse. 

RETURER: Inga returer godkännes utan vårt medgivande och ett RMA-nummer. Ej utlösta varor debiteras fullt ut om ingen annan överenskommelse gjorts mellan parterna. Skadade varor återtages ej, likaså varor där förpackningarna är skadade eller uppbrutna. Likaså godkännes inte returer av glödlampor av förklarliga skäl, produkter som har nedsatt pris och finns/fanns på vår begagnat, demo och utförsäljnings lista. Kunden står för frakt och ev.skador och förluster som sker vid återsändandet av godset.

TRANSPORTSKADOR: Leveransskadade varor ska rapporteras inom 7 dagar till transportföretaget! Detta ska göras av mottagaren (glöm inte detta).
Kontakta oss gärna om du är osäker!

FÖRSKOTT: Vid vissa lägen kan vi begära förskott av kunden, om beställningen anses vara orimligt stor eller om vi anser att kundens finansiella status är oklar!

SPECIALBESTÄLLNINGAR: Vid stora specialbeställningar där vi importerar varorna på kundens uppdrag, gäller förskottsbetalning med 50% av varornas värde! Resterande 50 % betalas vid leverans eller mot likvärdig bankgaranti. Specialbeställningar av varor som ej finns i lager har ingen bytesrätt, likaså lagda beställningar kan ej annuleras, utan debiteras fullt ut!

RESERVATIONER: Reservation förbehålles för eventuella prisförändringar och modellbyten, samt uppdateringar på produkterna, som ligger utom vår kontroll Vi reserverar oss likaledes för eventuella felskrivningar som kan ha skett i denna webshop.

FÖRBEHÅLL: Äganderätten för levererade varor, övergår inte till mottagaren, förrän dessa är fullbetalda av mottagaren. De är och förblir vår egendom intills det att de är fullbetalda.

GARANTI: Garantin är normalt 1 år mot fabrikationsfel dock ej på nedsatta och utförsäljningsvaror. Garanti lämnas ej på glödlampor, dioder, X-faders (reglar), högtalarelement där talspolen bränts eller skadats. Garantin gäller ej vid fel som uppstått genom ingrepp i apparaten eller felaktig inkoppling/skötsel. Kontakta alltid oss före du skickar en reklamation. Kunden står alltid för frakten till oss i samband med garanti. Varan skall levereras i originalförpackning med ett väl omslutande emballage och med en kopia på inköpsfakturan. P.A.M.-PRO LIGHT & SOUND AB är icke skyldig att till köparen utge någon som helst ersättning vare sig för personskada, skada på egendom eller annan förlust eller skada.Visar det sej vid garantiärenden att varan är felfri trots åberopat fel, debiteras startavgift, felsökningskostnad, samt timtid.

SERVICEPRISER:

 • Startavgift 400:- ex.moms
 • Timkostnad: 680:- ex.moms
 • Felsökningskostnad: 380:- ex.moms


*** OBS! Alla priser som inte har något pris, kostar inte 0:-. Antingen har vi ej fått in det rätta priset ännu eller också har vi ej hunnit lägga in priset!!! Kontakta oss för att få rätt pris på varan ifråga!

 

Purchase & Shipping Information 

Category of clients: We supply equipment to retailers, wholesalers, music stores, theaters, TV productions, film productions, DJ's, rental companies, installers, municipalities, clubs, rock acts, dancebands, touring productions and all professional users who need high-quality sound and lights all over Sweden and the rest of the world. No orders are too small or too large.

PRICES: Prices are quoted both excl. VAT and incl. VAT. On the first page under the "Campaigns" are prices including VAT. Bulbs are not included in the lighting effects if not so specified. Strobe lights has always tube included. Shipping costs will be added to all prices! NOTE: The shipping costs that will appear in the shoppingbasket, when you checkout from the online store, like Cases, Mirror Balls, speakers and other products of bigger size than 0.2 cubic meters, will be charge with the actual shipping cost.

MINIMUM ORDER: Minimum order must exceed 400: - including VAT, excl.freight. All orders under 1500: - incl.VAT will be charged 30:- excl.Vat due to administrative cost.

PAYMENT TERMS: All orders are cash on delivery, COD, or by invoice (only business until further notice), after the usual credit check. NOTE: Goods ordered through the online store can not be canceled! Since our products are orderinggoods for the professional market, we have no right of withdrawal.

Not completing the payment will be charged with 680:-SEK ex.vat/hour for our handling costs. Moreover goods especially customized for the customer will be charged full price.
DELIVERY: Deliveries are made with DHL, the Post Company Package / Parcel Post or by arrangement with the customer. Goods can also be obtained on site after time agreed.

RETURNS: No Returns Accepted without our consent and a RMA-number. Unclaimed articles will be charged in full if no other agreement made between the parties. Damaged goods are not returnable, as well as goods where the packaging are damaged or broken. We also do not accept returns of bulbs for obvious reasons and neither products with reduced price, second hand, demo and from our sellout list. The customer pays for shippingcost, damages and losses that occur at the return of the goods.

DAMAGE: Delivery Damaged goods must be reported within 7 days to the shipping company! This must be done by the receiver (remember this).
Please contact us if you are unsure!

ADVANCES: At some locations we may request an advance by the customer, if the order is described as excessive or if we believe that the customer's financial status is unclear! All distribution to forreign countries has to be paid in advance into our account before production or shipping.

SPECIAL ORDERS: For large special orders which we import goods at the customer's behalf, for prepayment of 50% in value! The remaining 50% paid upon delivery or against equivalent bank guarantee. Special orders of items not in stock have no cancellation rights, as well as outstanding orders can not be canceled, but charged to the fullest!

RESERVATIONS: Reservations are reserved for possible price changes and model changes, as well as updates on the products, which are beyond our control, we reserve the right as well for any typos that may have occurred in this shop.

RESERVATIONS: Ownership of goods delivered, are not transferred to the recipient, until they are fully paid by the consignee. They are and remain our property next to it that they are fully paid.

WARRANTY: The warranty is usually 1 year against manufacturing defects, but not on reduced and outlet items. Warranty is not provided on the light bulbs, diodes, X-faders (studs), and connected with the voice coil burned or damaged. The warranty does not apply to defects caused by disassembling the unit or incorrect connection / service. Always contact us before you send a complaint. The customer is always responsible for shipping to us in connection with the warranty. The goods are shipped in original packaging with the proper packing and enclosing a copy of purchase invoice. PAM-PRO LIGHT & SOUND AB is not liable to the buyer to pay any compensation whatsoever, whether for personal injury, property damage or other loss or damage.
If it shows in warranty issues that product is intact and without any faults, despite clamed errors, customer will be charged entry fee, troubleshooting cost and hourly rate.

SERVICE AWARDS:

Entry fee 400:- ex.moms

Hourly rate: 680:- ex.moms

Troubleshooting Cost: 380:- ex.moms

 

*** NOTE! All prices that have no price 0 crowns, do not cost 0 crowns - It means that we have not got the correct price from our suppliers! Please contact us to get the correct price for the particular product!

 
 
NYHETER 
NYINLAGDA PRODUKTER OCH FÖRÄNDRINGAR I SHOPEN!

Vi har lagt in eller gjort ändringar på följande fabrikat: ACLON (nya SW slutstegs serien) -ANTARI (Videos, fler produkter, priser) - DC AUDIO (ny agentur och produkter för bilstereo) - DENON (nya produkter) - EURO FX (nya produkter & priser) - EURO FX (T-SHIRT kanoner) - MAGIC FX (Videos, nya produkter & priser) - PR LIGHTING (Videos, nya produkter & sänkta priser) - TCM FX (nya produkter & priser)

 
SENASTE NYTT - SENASTE NYTT - Tack till alla dessa eminenta kunder! (Referenser)

 • Dee Jay Club är först ut i Sverige med att köra 4 st EURO FX CO2 Jet kanoner
 • 4 st Antari M7 + Magic FX Co2 Power Jet till Nöjesfabriken-KD
 • 2 st EURO FX T-shirt kanoner till AIK Hockey
 • Uthyrning av 2 st T-shirt kanoner till Friends Arena
 • Euro FX Reacher Pro T-shirt kanon till stor segeltävling på Västkusten
 • Euro FX T-shirt kanon till Lugi Handboll
 • Euro FX T-shirt kanon, m.m. till Bislett, Oslo, Norge
 • Magic XF StageFan XL till ett av Sveriges största företag
 • 110 st Universal Effects Windmachine till Synsam
 • Magic FX Dominator till Karlstad
 • Magic FX Power Shot och Effectivator 4 till kund
 • Magic FX CO2 Jet till kund
 • Magic FX CO2 Gun till kund
 • Aclon PS15+ sålda till Sonitus Event
 • Stor leverans av Selenium SW-1100 18" element till kund
 • 2 st CO2 Gun till Båstads största inneklubb
 • TCM CO2 kanoner, Magic FX Shot Base wireless, Antari Z-1520RGB, Pioneer DJM850 mixer,m.m. till nattklubb i Karlstad.
 • TOA-högtalare till Valsarna speedway
 • Aclon högtalare till Gus In Motion
 • 4 st Geni Mojoscan till Enköping (Sveriges mest sålda scanners). Bäst på marknaden!
 • Återigen en T-shirt kanon till Danmark till MAV-Watersystem.
 • Ytterligare 1 st EURO FX Reacher Pro T-shirt kanon till de Olympiska-, världs- och Europamästarna Norge i handboll.
 • 12 nya Moving head till Pitchers, Trollhättan
 • 1 st EURO FX Micro Mini till Kneippbyn på Gotland
 • Sonitus Event i Småland har köpt Aclon VX12 LA line array
 • Färjestads BK har köpt in AKG av oss
 • 2 st EURO FX 8 x 10W RGBA Moving Head Fogger till Ritz Nightclub, Örebro
 • 1 st EURO FX Reacher Pro till Norska Handbollsförbundet (världens bästa damlag)
 • Världens bästa 18" högtalare, Selenium, till Trollhättan
 • 1 st EURO FX Micro Mini till A.A.Productions i Stockholm
 • 1 st Magic FX CO2 Gun + slangar & konfettirör till Ryska Posten
 • 80 st Konfetti kanoner till Peppes Bodega, Båstad
 • 2 st EURO FX Micro Mini T-shirt kanoner till Dee Jay Club Sollefteå.
 • 1 st EURO FX Micro Mini till handbollskillarna i Kristianstad
 • 1 st Magic FX CO2 Gun till Gotland
 • 2 st Magic FX Stageflame till Blixt & Dunder, Sundsvall
 • 66M GUIL kravallstaket levererat till eventföretag i Halland. Vi sydde ihop affären på 2 dagar och konkurrenten ville ha 3 veckor på sej från samma leverantör.
 • En hel hög Geni produkter till Sonitus Eventteknik
 • EURO FX Micro Mini T-shirt kanon på hyra till Svenska Fotbollsförbundet
 • EURO FX Micro Mini T-shirt kanon till Svenska Volleyboll förbundet
 • EURO FX Micro Mini T-shirt kanon till Örebro HK i SHL-ligan
 • EURO FX Micro Mini T-shirt kanon till NEH-reklam i Örebro
 • EURO FX Micro Mini T-shirt kanon till Primo Tours i Danmark
 • EURO FX Micro Mini T-shirt kanon till Waypoint i Kristianstad
 • RÖGLE BK i hockeyallsvenskan har köpt 2 st EURO FX Micro Mini T-shirt kanoner av oss.
 • HARRYS i Värnamo har köpt in Magic FX CO2 Gun från oss
 • MORA IK i hockey allsvenskan har numera en EURO-FX Micro Mini T-shirt kanon från oss
 • Peppes Bodega, Båstad har inhandlat Magic FX och TCM FX CO2 kanoner från oss
 • HARRYS i Karlshamn har inhandlat Magic FX CO2 Gun
 • HASSELHOFF - En svensk Talkshow i TV3 använder våra Euro FX T-shirtkanoner
 • Konfetti kanoner till PST Event Oy, Finland
 • EURO FX Micro Mini T-shirt kanon till RD-House, Danmark
 • EURO FX Micro Mini T-shirt kanon till Kosmonaut, Falkenberg
 • EURO FX Micro Mini T-shirt kanon till Linköpings HC i SHL
 • EURO FX Micro Mini T-shirt kanoner i JVM i ishockey i Malmö
 • EURO FX Micro Mini T-shirt kanon till SEAB Bilvårdspro- dukter i Sigtuna
 • EURO FX Micro Mini T-shirt kanon till Uppsala Evenemang & Nöje
 • EURO FX Micro Mini T-shirt kanon till MALMÖ REDHAWKS Hockey
 • EURO FX Micro Mini T-shirt kanon till MODO Hockey
 • 4 st konfettikanoner till DeeJay Club, Sollefteå
 • Moon Lazer 1W RGB till Bowlinghallen, Värnamo
 • Pioneer anläggning till Hotel Gustaf Fröding, Karlstad
 • Ljud & ljusanläggning till Bowlinghallen i Flisa, Norge
 • Moving heads till Hagfors innebandy
 • Leverans av 2 st Magic FX CO2 Jet + 2st 15m high pressure hose + Geni MojoColor till Friends & Pleasure i Borås.
 • Leverans av Magic FX CO2 Gun m.m. till Audio & Lights Group, Halmstad
 • Leverans av ljudanläggning till AERO Träningscenter i Karlskoga
 • 30 st Guldspegelbollar till Byggarna i Falkenberg
 • 2 st CO2 Jet + CO2 Gun + tillbehör till Tylösound i Halmstad
 • 1 st T-shirt kanon till OP-System AB, Malmköping
 • 1 st T-shirt kanon till Eventbyrån Partykompaniet, Kalmar
 • 3 st T-shirt kanoner EURO FX Reacher Pro till Lambi
 • Nya Pioneer DDJ-SX till Gartech, Arvika
 • Magic FX CO2 till Koriander Karlstad
 • Ljudanläggning till förra rallyvärldsmästaren Petter Solberg
 • Magic FX CO2 kanoner och konfetti till Gefle Nöje i Gävle
 • Magic FX CO2 till Collage i Stockholm
 • Ljusanläggning till Arvika
 • Ljusanläggning till Branäs Skicenter
 • Stor leverans av konfetti till Tempel, Karlstad
 • Laser m.m. till Game Heaven, Eskilstuna
 • Leverans av ljus & rök till Grythyttans Nation
 • 2 splitternya Pioneer CDJ 2000 NXS till DeeJay Club
 • Första T-shirt kanonen i Sverige levererad till Gävle kommun
 • Snömaskiner till Wallmans
 • 4 nya LED Moving head till nattklubb i Karlstad, förutom de (8 som de redan har köpt), samt 2 st sprillans nya Pioneer CDJ 2000 NXS, 2 st Antari Z-1200, Ledeffekter, UV, m.m.
 • Leverans av högtalare till Älta skola i Stockholm
 • 2W RGB Moon Lazer till Göteborg. Kunden är supernöjd!.
 • Ytterligare 4 st Aclon PS15+ till ett av Sveriges största nöjesställen i Örebro. Nu är de uppe i 14 st PS15+, 4 st PS10+, 4 st PS8+, 2 VX-118S.
 • Leverans av 4 Moon lasrar till Nässjö
 • Leverans av Numark till Indianerna Speedway
 • Lasrar levererade till X-Bowl i Båstad
 • 8 Moon Lazrar levererade till Värnamo
 • THE CARDIGANS åker på världsturné med våra Magic FX Power Drops.
 • TAKIDA åker på Sverige turné med Magic FX Power Drops.
 • Valsarnas Speedway använder våra Aclon slutsteg.
 • 4 st Aclon högtalare till Båstads hetaste nattklubb
 • Ytterligare ett gäng med Aclon högtalare till Örebros största nattklubb, RITZ. Totalt har de nu 20 st högtalare.
 • 4 st Pioneer CDJ 900 + 2 st DJM 850 till Värnamo
 • Pioneer CDJ 2000 till Örebro krog
 • 2 st Moon RGB L-180 MOVING HEAD lasrar till APL prod.
 • 2 st Moon 1W RGB lasrar till Wallmans
 • Pearl 2010 ljusbord och 2 st 340W PLC Moving head Zoom till Oslo,Norge
 • Blåa lasrar till Norges största skidområde i Trysil, Norge
 • Numark leverans till Örebro krog
 • LED-moving head till Karlstads krog
 • Ljudanläggning till Zomba dansstudio
 • Leverans till Murmansk, Ryssland
 • Jätteleverans av ljud & ljus till nattklubb i Trollhättan
 • Ljud & ljusleverans till Bowlingsentret, Kongsvinger, Norge
 • Leverans av ljud & ljus till IK Viking fotboll
 • Leverans av Skytec till restaurang i Halmstad
 • Leverans av ljud & ljusanläggning till Åmotfors FH
 • Leverans av Sveriges enda vita Pioneer DJ-350 paket, till en kvinnlig  discjockey.
 • Ljus till ett av Sveriges bästa dansband-Fernandoz
 • Flera stora RGB & RGY lasrar till uthyrningsföretag i Haparanda
 • ACLON Line Array rigg till Andreas Ljud & Ljus, Habo
 • Stor ACLON ljudrigg + 1,5W RGB laser till PRO-DEEJAYS
 • Magic FX CO2 kanoner till BSP Event
 • Massor av Moon lasrar till Stockholmsuthyrare
 • Evolution RGB-laser + Moon lasrar till Musikbygget, Åre
 • DMX-styrda bubbelmaskiner till Lucas Event
 • Magic FX konfettikanoner och CO2 till Lightsforfun
 • Massor av ljus till Gravenstar
 • Leverans av 6 st Aclon PS15+, 4 st PS8+ och massor av Pro DJ cases till Ritz, Örebro
 • Laser och övrigt ljus till Koriander, Karlstad
 • Aclon PS10+ till Dreamsound
 • RGB-lasrar till Gus in Motion
 • Leverans av ljusanläggning till Västervik IK´s hockeylag
 • Nytt ljudsystem (8 st aktiva högtalare) levererat till Örnarna Speedway, Mariestad.
 • Leverans av 2 st Aclon SM218 2x18" basar + 2 st Aclon PS15+ till privatperson i Sollefteå som ska ha dem hemma i huset, 6800W?!?!?
 • Leverans av högtalare till statsminister Fredrik Reinfeldts tal i Malmö
 • Aclon PS15+ till Ritz Nightclub, Örebro
 • Trossrigg till Falu Kommun
 • Hårdrockbandet Laudamus har köpt en Aclon rigg med steg och högtalare
 • MBN F500 skumkanoner levererade till Europas största nöjesfält, Axels Nöjesfält.
 • COEF Mastershow 512 till Hero Disco.
 • 6 st ACLON PS10+ levererade till Harrys, Karlstad Coef Masterdisco 96 ljusbord, Hazer, m.m. Nu finns Coef Masterdisco 96 på 4 Harrys klubbar i Sverige. Harrys är kvalitetsmedvetna.
 • Ljus till en av Norges största artister.
 • Ytterligare 4 st Selenium 18" 1807 till TIS, Skellefteå.
 • Apogee EVO 250 MSD moving head, ColorStrips, Hazemaskin, m.m. till Country Festival
 • 50 st RGB spottar till politikerveckan i Almedalen, Gotland
 • 4 st stora 4m Palmer till Motala och Halmstad.
 • 8 st Selenium 1807 element till TIS, Skellefteå (Världens bästa element enligt dem)
 • Ytterligare 4 Aclon PS15+ till Ljud & Ljuselektronik (nu totalt 28 st)
 • Aclon PSL500 till Olzons Brygga, Arvika
 • Aclon PS15+ till Live Stage, Piteå
 • 10 st Aktiva högtalare till Pet Food
 • 2 st VMB TE-064PB Pro till Fernandoz dansband
 • 6 st Aclon PS15+ och PSL1200 till Granströms Ljud & Ljus
 • Dansbandet Cavalkad har köpt flera Color Strips
 • Selenium 18" WPU 1807 till hemligt testprojekt då de är marknadens bästa 18", enligt expertis och kunden.
 • 32 st COLOR TUBE Equalizer + 2 kontroller till Umeå 
 • 40 American DJ Mega Pixel LED till Pitchers 
 • 12 st American DJ Revo 3 + kontroller till Gus in Motion
 • 1 st Evolution Laser till Lucas Event
 • 100 spegelbollar till Durin
 • 575 HMI Moving Wash till Luleå Domkyrka
 • 4 st Aclon PS10 + PSL500 till Gartech
 • 24 st Aclon PS-serie högtalare till Ljud & Ljusteknik, Insjön
 • 6 st Aclon PS-12 till pa-företag i Karlstad + 2 st Aclon digitala slutsteg
 • 45 st Chauvet ColorPalette till Malmö 
 • 21 st Chauvet ColorPalette + 8 st 1500W strobar till 4Flavours produktion
 • 2 st Evolution lasers till DM Sound.
 • Malmö Operan hyrde snömaskiner av oss! 
 • 2W Green Evolution Laser med 40K galvar såld till DeeJay Club.
 • Uthyrning av snömaskiner till klädkedjan Lindex 
 • Leverans av LED & tross till Autowåx Bil AB och BMW för expomonter i Färjestads Ishall
 • Leverans av nytt ljud till Åmåls Ishall 
 • "Årets dansband" - Lasse Stefanz fick levererat två centereffekter för sin scenshow av oss, varav en som Olle Jönsson kallar för "SOLEN".  
 • Leverans av snömaskiner till Dubai
 • Leverans av Chauvet Led Movinghead till Schweiz
 • Leverans av över 100 Selenium högtalare till Spanien
 
EVOLUTION LASERS
EVOLUTION LASERS

Lasrar alltfrån 100mW upp till 20.000mW! Gröna, RGY eller RGB lasrar spelar ingen roll, allt finns. Bästa dioderna är monterade, 30-60K galvar, DMX, ILDA PC-styrda, Master/Slave.

 
SELENIUM 15" EXTREME 2800W
SELENIUM - Världsrekords innehavare i billjud

Selenium satte världsrekord på 172.1 dB med 24 st 12" Extreme bashögtalare i Sao Paolo,Brasilien 2001. 11 November 2001 satte de återigen ett nytt världsrekord i staden Recife i Brasilien. Denna gång med 174.3 dB. Vi har agenturen och vi har Extreme serien i lager (12 & 15").

http://www.pam-pro.se/products.php?cid=146&pid=2754

 

P.A.M.-PRO LIGHT & SOUND   -   Ekendals väg 5   -   683 33 HAGFORS   -   0563 - 133 55   -   076 - 809 83 95